Müasir azrbaycan dilinin üslubları

· Read Azərbaycan dili XIsnf( ) dərs by Nara777 on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. · Müasir Azərbaycan ədəbi dili. — ( Afad Qurbanovun “ Seçilmiş əsərləri“ ). Kitabda Azərbaycan dili, onun tarixi, forma və üslubları qısa şəkildə izah edilir. Bunlarla bərabər,. Azərbaycan dilinin dialekt leksikası ( türk. Şöbədə müasir Azər- baycan dilinin ən mühüm problemləri, funksio- nal qrammatika və üslubları, nitq mədəniyyəti məsələləri öyrənilmişdir. Yarandığı ilk dövrlərdə şöbəyə prof. Mux- tar Hüseynzadə başçılıq etmişdir. 1955– 1989- cu il- lərdə Müasir Azərbaycan dili şöbəsinə prof. docx - Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları Dilçilikdə, ədəbiyyatşünaslıqda, musiqidə, vokal sənətində, memarlıqda, xalçaçılıqda və insan | Course Hero Üslub. docx - Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları. School San Francisco State University Course Title DOC 125 Uploaded By DrPowerHare15 Pages 10. Beləliklə, bu tədris fənninin məqsədi tələbələrə müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik sistemi, lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu, orfoepiya və orfoqrafiyası, dilin normaları və üslubları haqqında müəyyən elmi- nəzəri biliklə yanaşı əməli işə. Azərbaycan ədəbi dilinin inkiaf mərhələləri.

 • Qarabağ azrbaycan konservatoriyasıdır haqqında mlumat

 • Sia qroup azrbaycan

 • Azrbaycan dmir yolları struktur

 • Azrbaycan kanalari

 • Azrbaycan dilindn mtnlr


 • Video:Azrbaycan müasir üslubları

  Azrbaycan müasir dilinin

  Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbi dilinin inkiafı xüsusiyyətləri. Afad Qurbanov “ Müasir Aərbaycan ədəbi dili”. 22/ 5 – 24/ Azərbaycan dilindən zamanın tələblərinə. Qurbanovun dil, üslub və üslubiyyat problemlərinin tədqiqinə həsr olunan və elmin son nailiyyətləri əsasında qələmə alınan bu elmi əsərləri üslubiyyatın müasir aktual məsələləri, Azərbaycan ədəbi dilinin funksional üslubları və dil vahidlərinin üslubi imkanlarını yeni şərh və təsnifatda öyrənmək nöqteyi- nəzərindən diqqəti çəkən dəyərli və. AZƏRBAYCAN DİLİ. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Service. Konstitutsiyanın 21- ci maddəsində deyilir: " Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir". Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin qorunub saxlanılması, onun zənginləşdirilməsi istiqamətində də böyük işlər gördü. Azərbaycan dilinin müxtəlif inkşaf dövrlərində ünsiyyətin hansı şəraitdə ( rəsmi, qeyri- rəsmi yerlərdə, bir nəfərlə və ya kollektivlə, savadlı və ya savadsızla, uşaqla və ya böyüklə, tanışla və ya yadla və b. ilə) baş verməsi onu ( nitqi) şəraitə uyğun formalarda qurmaq, dil vasitələrindən məqsədəuyğun şəkildə istifadə edə bilmək. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı, Bakı, 1980. nitq mədəniyyəti isə müasir ədəbi dil. Dil və nitq üslubları Azərbaycan ədəbi dilin funksional üslublar sistemi. Bədii üslub Vaqif Tapdıq oğlu Qurbanov –.

  6 TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU Dissertasiyanın I fəsli “ Azərbaycan və ingilis dillərində bədii üslub vasitələri haqqında” adlanır və üç paraqrafdan iba- rətdir. I fəslin 1- ci paraqrafı “ Azərbaycan və ingilis dillərində üslub vasitələrinə elmi- nəzəri baxıú” adlanır. Burada diqqət müxtəlif yerli və xarici dilçilərin üslub vasitələri haqqında. Müasir Azərbaycan dili. Author: Qəzənfər Şirin Oğlu Kazımov Publisher: Bakı: Elm və Təhsil, Publication date: Number of pages: 144 Format / Quality: EXE/ PDF/ DOC. Azərbaycan dili anlayışı ədəbiyyat dilin qrammatik quruluşu. Oct 08, · Bu da həmin üslubun dövlətçilik ənənələrindən asılı olması ilə bağlıdır. Məsələn, Azərbaycan dövlətçiliyinin meydana gəlməsi ilə bağlı XVI əsrdə- Xətai dövründə az- çox mükəmməl sənəd nümunələri yaranmışdır. Sovet dönəmində isə sənədləşmə daha çox rus dilində aparıldığı üçün rəsmi- işgüzar üslub inkişafdan qalmışdı. Azərbaycan ədəbi dilinin funksional üslubları öz inkişaf səviyyəsinə, mükəmməlliyinə, müasir dünya təfəkkürünü ifadə etmək imkanlarına görə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bəşəriyyət əsrdən- əsrə keçdikcə özü ilə yeni dövrə zaman- zaman topladığı elmi nailiyyətlər, ixtiralar, minilliklərin çətin sınaqlarından çıxmış adət- ənənələr, qiymətli sənət abidələri ilə yanaşı, strateji əhəmiyyət kəsb edən həlli vacib olan neçə- neçə qlobal problemlər də gətirməkdədir. Yusiflinin “ Müasir Azərbaycan dilinin üslubi sintaksisi” ( 1973),.

  biri ədəbi dilin funksional üslubları, funksional üslubların nitq növlərini və onlar. Natiq Azərbaycan dilinin fonetik, leksik və qrammatik imkanlarını həm nəzəri,. Müasir Azərbaycan dilində sual cümləsinin elə bir forması işlədilir ki,. Azərbaycan ədəbi dilinin bu dövrü üç mərhələni əhatə edir: 1) ədəbi dilin xəlqiləşməsi mərhələsi ( XVIII əsr) ; 2) milli dilin yaranması və və inkişafı mərhələsi ( XIX əsr və XX əsrin birinci rübü) ; 3) müasir mərhələ ( XX əsrin birinci rübündən sonra). Bu dövrdə Azərbaycan dili böyük. TƏLİM VƏ TƏRBİYƏNİN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ METODİKASI ( Azərbaycan dili, Ədəbiyyat, İngilis dili, Riyaziyyat) ( ixtisas şifri – 5801. Fəlsəfə doktoru hazırlığı ü. çün doktoranturaya qəbul. PROQRAMI ( Əyani - ödənişli) Elmi - İnzibati Şuranın _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ N- li. Azərbaycan ədəbi dilinin funksional üslublarına aşağıdakı üslublar daxildir; bədii üslub, publisistik üslub, məişət üslubu, rəsmi — işgüzar.

  Milli təşəkkül mərhələsində Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları [ Mətn] : " Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü" monoqrafiyası / M. Cahangirov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Xalqlar. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarına əsaslanan mükəmməl orfoqrafiya lüğətlərinin yaradılması uğrunda mübarizənin 250. Bütün başqa lüğətlər kimi, bu lüğət də müasir dövrün dil mənzərəsini əsasən əks etdirir. Odur ki, lüğətin tərtibi zamanı dilimizin bütün üslubları, lüğət. · Azərbaycan dilinin həm ümumxalq dili, həm də dövlət dili kimi inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olub. Hələ 1970- ci illərdən başlayaraq Ulu Öndər ana dilimizin qayğısına qalıb, Azərbaycan dilinin inkişafı üçün öz səyini əsirgəməyib. Ana dilinə böyük məhəbbət, onun incəliklərini. Azərbaycan Respublikasının səkkiz milyonluq əhalisinin ( ) gündəlik ünsiyyət vasitəsi və rəsmi dövlət dili Azerbaycan Türkçesidir. Azerbaycan Türkçesi İran İslam Respublikasında yaşayan= 20 milyonluq azərbaycanlının da ana dilidir.

  korpusunun daxilində lüğətlər bloku, onun optimal strukturu və Müasir informasiya texnologiyaları milli dil korpuslarının müasir proqram təminatının iĢlənilməsi mühüm məsələdir. AZƏRBAYCAN MĠLLĠ DĠL KORPUSUNUN MAHĠYYƏTĠ Ümumiyyə VƏ MƏZMUNU Milli dil korpusu dedikdə, hər hansı konkret bir dildə. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Full Edition Muasir Azerbaycan Dili Sintaksis 294 Download Book Zip ( mobi) by linktatafni. Download All Files. Select a Collection. or create a new one below: Save to Collection. MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN ÜSLUBLAR SİSTEMİ VƏ. Azərbaycan dili insan fəaliyyətinin ictimai sahələrinə uyğun beş üslubda. Azərbaycan ədəbi dilinin bədii və elmi üslublarının qarşılıqlı əlaqəsi». Azərbaycan dilinin müasir inkişaf səviyyəsində ədəbi dilin üslubları. · Maraqlısı odur ki, bütün bu " etikalar" ın sadə, anlaşıqlı bir dildə auditoriyalara çatdırılması müasir Azərbaycan dilinin imkanları hesabına araşdırılır. İki böyük hissədən ibarət olan monoqrafiyanın " Etika" bölməsində müəllif Aristotelin, Kantın etik kredolarını sadalayır, sonra Heydər Əliyevin insanlığa münasibətdə etik kredosu sayılan ifadələri.

  Ədəbi dilin birinci keyfiyyəti onun müəyyən normalara malik olmasıdır. Müasir Azərbaycan ədəbi dili dünyanın inkişaf etmiş dillərindən biri kimi mükəmməl,. Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamında deyildiyi kimi, " 1945- ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası təşkil olunduqdan sonra Azərbaycan dilçiliyi yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1969- cu ildə müstəqil. · Azərbaycan dilinin tarixi ümumilikdə türk dili tarixinin bir hissəsi olduğundan onun keçmişi haqqında tam məlumat almaq üçün türk dilinin tarixinə diqqət yetirmək lazımdır. Son dövrün araşdırmalarına görə, türklər və türk boyları haqqında məlumatlara e. III- II minilliyin qaynaqlarında rast gəlinir. Nitq mədəniyyəti” ( səh. adlanan üçüncü bölmədə isə nitq mədəniy- yəti anlayışı, ədəbi dil, nitq normaları, müasir Azərbaycan dilinin normaları və sair məsələlər işıqlandırılmış, çox düzgün olaraq, gələcəkdə ali təhsil alacaq tələbələrin öyrənmək məcburiyyətində qalacaqları “ Dilçilik”, “ Nitq mədəniy- yəti” kimi. · 10 may – Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum günüdür. Unudulmaz dahi şəxsiyyət, böyük dövlətçi Heydər Əliyevin hələ sovetlər dönəmində – 60- cı illərin sonlarından başlayaraq davamlı şəkildə həyata keçirdiyi milli dil siyasəti – Azərbaycan dilinin dövlət dili statusunu qazanması və qanunvericilikdə təsbit olunması, dilin. · Müasir yazıçıları tərcümə etməyə üstünlük verirəm. özünəməxsus ifadə və təsvir üslubları və s. davamlı mütaliəni anam aşılayıb.