Müssisnin iqtisadiyyatı pdf amil

Əgər maddi istehsalın həm miqyasca ( kəmiyyətcə) ge­ niş­ ləndirilməsində və həm də səmərəliliyinin ( keyfiy­ yət­ ­ cə) yüksəldilməsində biliklər bir vasitə kimi ifadə edil­ ər­ sə, bunlara nail olmaq üçün mütərəqqi texnoloji pro­ ses­ lə­ rin, maşın və avadanlıqların layihələndirilməsi, is­ teh­ sa­ lın mükəmməl təşkilini nəzəri cəhətdən. Azərbaycan Milli Kitabxanası. Müəssisənin iqtisadiyyatı haqqında biliklərin tələbə tərəfindən mənimsənilməsinin onların yüksək ixtisaslı iqtisadçı - mütəxəssis kimi formalaşmasında müstəsna əhəmiyyəti vardır. Dərslik iqtisad profilli ali məktəblərin bakalavr təhsil mərhələsinin tələbələri üçün yazılmışdır. edu is a platform for academics to share research papers. Dünya iqtisadiyyatının nəzəri- metodoloji əsasları, strukturu və əsas sosialiqtisadi inkişaf göstəriciləri. İqtisadiyyat mühazirələr pdf yüklə, ekonomi dersleri indir, Экономика лекции Скачать, Economy Lectures Download. DİL: Azərbaycan. Kitabda müasir dünya iqtisadiyyatı və onun əsas cəhətləri, dünya təsərrüfatının yarımsistemləri və onların inkişaf qanunauyğunluqları, planetimizdə fəaliyyət göstərən iqtisadi inkişaf modelləri, ölkələrin tərəqqisində region amili, ölkə.

  • Intim kitablar pdf

  • Azrbaycan dram teatrı viki

  • Sia qroup azrbaycan

  • Dilmanc trcüm ingilis azrbaycan

  • Azrbaycan kanalari


  • Video:Amil iqtisadiyyatı müssisnin

    Amil iqtisadiyyatı müssisnin