Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası pdf

Həúimov, İngilis dilinin qrammatikası,. Cansız isimlərin yiyəlik halını düzəltmək üçün of sözündən istifadə olunur: Legs of the table door of the room streets of the city name of the book Attention! Yiyəlik hal ancaq isim/ əvəzlik ilə isim arasında olur. Isimlə fel arasında yiyəlik hal ola bilməz:. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası” fənni filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsində tədris olunur. Bunun üçün 60 saat vaxt ( 30 saat mühazirə,. Azərbaycan dilinin dialekt leksikasının türk ədəbi dilinin leksikası ilə müqayisəli şəkildə araşdırılaraq iki yaxın qohum dilin ümumi və fərqli. Türk dillərinin müqayisəli morfologiyası. Bakı, « Elm»,, 304 səh. türk dillərinin morfoloji quruluu qarıladı- rılır, müqayisə edilir, sözlər və qrammatik kateqoriyalar arasında olan ümumi və fərqli cəhətlər müəyyənlədirilir. Kitabda ənənəvi.

 • Haminin kəfən dediyi bayraği seçdin abi mp3 yukle

 • Sia qroup azrbaycan

 • Azrbaycan dmir yolları struktur

 • Azrbaycan kanalari

 • Azrbaycan dilindn mtnlr


 • Video:Müqayisəli dillərinin türk

  Dillərinin qrammatikası müqayisəli

  Çuvaş dilinin tarixi, müqayisəli qrammatikası, türk dilləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi M. Fedotov tərəfindən araşdırılmışdır30. Aşmarin 1923- cü ildə « Опыт. Türk dillərinin tarixi, müasir durumu, fonetik, fonoloji, leksik, leksikoqrafik, qrammatik, sintaktik, semantik, frazeoloji və mətn quruluşu türkoloji dilçilikdə indiyə qədər əsas etibarilə tarixi- müqayisəli, müqayisəli- tarixi, - tipoloji və ənənəvi xarakterli tsviri ə dilçilik metodları ilə öyrənilmişdir. 7 Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Fonetika, leksika, morfologiya [ Mətn] : I hissə / F. Zeynalov; Nəşrə haz. və ön sözün müəll. 4 SAMİ DİLLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ QRAMMATİKASI Əsərin birinci fəsli müqayisəli. malik olduğu aqlütina- tiv və ya iltisaqi dillər, məsələn, türk dili; 3. Download Free PDF. Sami Dillerinin Muqayiseli Qrammatikasi ( Comparative Grammar of the Semitic languages). Tarana Huseynbalayeva. Terane Huseynbalayeva.

  Başqa sözlə desək, türk dillərinin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu haqqında. Türk dillərinin tarixi müqayisəli araşdırmalarında hər dilin daxili. Serebrennikovun həmmüəllif olduqları “ Türk dillərinin müqayisəli- tarixi qrammatikası ( sintaksis) ” [ Сравнительно- историческая грамматика тюркских. Türk Dillerinin Muqayiseli Qramatikası- 1- Fonetik- Leksika- Morfolojya- F. Zeynalovs ; Dosya Türü: PDF Document ; İçerik Dili: Azərbaycan. Türk dilinin qrammatikası. Söz və cümlə durumu hər dildə özünə aid bir qanuna bağlıdır. bu qanunların toplumuna dil qrammatikası deyilir. bu qanunlardan əlavə dillərin ayrıca özəl qanunlarıda var ki düzənli qaydalara bağlı deyillər. örnək: mukəssər cəmi ərəb dilində, artıq hərflər və qaydasız fe' llər ingilis dilində qaydasız qrammatikalardırlar. A3ƏPBAJ4AH МИЛЛИ ЕЛМЛЭР АКАДЕМШАСЫ. ФОЛКЛОР ЕЛМИ- МЭДЭНИ МЭРКЭЗИ. TÜRK DİLLƏRİNİN. TARİXİ QRAMMATİKASI.

  Türkoloji dilçilikdə dillərin müqayisəli öyrənilməsinə. Türk dillərinin qrammatikasına dair məsələlər şərh edilmişdir. Şakir Ülkütaşır. Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası ( Serebrennikov Boris Aleksandroviç, Hacıyeva Ninel Zeynal qızı)