Lüğət fondu və lüğət tərkibi pdf

tərkibindəki alınma sözlər muxtəlif dillərdən – fars, ərəb, rus, fransız, ingilis, ispan, italyan,. dillərdən keçmişdir. Dilimizin lüğət tərkibində. lüğət fondu fəal və qeyri- fəal lüğət fondu olmaqla iki yerə ayrılır. Dilin fəal lüğət fondu mənası hamı tərəfindən baúa düúülən ümumiúlək sözlərdir. Dilin qeyri- fəal lüğət fondu dedikdə isə, köhnəlmiú sözlər və neologizmlər nəzərdə tutulur ki, bunların da dildə passivliyi baa düúüləndir. geniş lüğət tərkibi, zəngin leksik və qrammatik vasitələrə malik olması, şəkilçi sistemində çox ciddi bir ardıcıllığın formalaşması, söz yaratma prosesində. mənşə etibarı ilə lüğət tərkibi, aktiv və passivliyə görə lüğət tərkibi, istifadə dairəsinə görə. Lüğət fondu müəyyən sayda sözlərdən təşkil olunur. Azərbaycan dilinin bugünkü əsas lüğət fondu XVII əsrdə sabitləşdi. Milli dilin hamısı, tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlə növlərinin hamısı Füzuli dilində var. lüğət tərkibi və lüğot fondu; 2) onun mənşə etibarilə bölgüsü; 3) aktiv və passivliyinə görə tərkibi; 4) dilin istifadə dairəsinə görə leksikası;.

 • Qarabağ azrbaycan incisidir

 • Ud musiqisi mp3

 • Azrbaycan dram teatrı viki

 • Fövqəladə hallarda zamani istifadə olunan xüsusi texniki vasitələr pdf

 • Azrbaycan musiqi mp3


 • Video:Lüğət lüğət fondu

  Lüğət fondu tərkibi

  ədəbi dilində dilin lüğət tərkibinin zənginləşmə qaynaqları və terminologiyanın. Tərcümənin zəngin lüğət tərkibi tarixi leksikologiyanın hərtərəfli. Azərbaycan və İndoneziya dillərinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində ərəb dilinin rolu. Şoloxovun da dediyi kimi “ Xalqın ən böyük sərvəti- onun dilidir. ” Güman edilir ki, dünyada təqribən 7000 istifadə olunan aktiv dil vardır. Bu dillər arasında. Leksikalogiya ( yun. lexikos- lüğət və logos- təlim) — Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin leksikasını ( lüğət tərkibini) təşki l edir. fondu və sonra leksik tərkibi vardır. Amma keçən əsrin ( XX əsr) alimləri dərsliklərdə belə kobud səhvlərə yol vermişlər. Cəfərov“ Müasir Azərbaycan dili. Leksika” kitabında paraqrafın başlığını belə səhv yazmışdır: “ Lüğət tərkibi və əsas lüğət fondu” ( yaxşı ki fond ifadəsinin. lüğət tərkibinin də normalaşdırılması sahəsində mübarizə başlayır. Bu mübarizədə dilin daxili imkanlarının ön plana çəkilməsi əsas və həlledici əhəmiyyətə malik olmuşdur.

  Lakin lüğət tərkibinə olan münasibət ayrı- ayrı mərhələlərdə müxtəlif səciyyə daşımışdır. Belə ki, məsələn, cu. proses dilin lüğət fondu tərkibində baş verir və yaranan hər yeni termin- sözlə lüğət tərkibi keyfiyyətcə zənginləşir. Müasir dövrdə yeni texnologiyaların. A) bəzi alınma sözlər əsas lüğət fonduna daxildir B) lüğət fonduna yalnız öz sözlərimiz daxildir C) dilin əsas lüğət fondu və lüğət tərkibi kəmiyyətcə. Burada eyni zamanda, sözlərin əmələgəlmə tarixi və müasir Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibi necə yarandığı və inkişaf etdiyi də nəzərdən keçirilir. Leksikologiya, həmçinin dilin leksik tərkibini onun aktiv və passiv fondu baxımından tədqiq edir, öyrənir. inkişafı üçün şərait və imkan yaranmış, onun lüğət tərkibi durmadan zənginləşməyə,. Azərbaycan dilinin digər türk dilləri ilə ümumi lüğət fondu və. Leksikologiya dilçiliyin bir bölməsi olub, dilin müasir vəziyyətində və eləcə də tarixi inkişaf prosesində lüğət tərkibini öyrənir. Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə danışıqda rol oynayan bütün sözlər və frazeoloji vahidlər daxildir. Bununla belə, lüğət tərkibi, sadəcə söz yığımından.

  Lüğət ya da sözlük — bəlli üslubla düzülən, anlamı ya da tərcüməsi verilən və deyilişi göstərilən sözlərin toplusudur. Çağdaş sözlüklər daha çox əlifba sırası ilə düzülür. Sözlüklər praktik xarakter daşısa da, onlarda ədəbiyyat nəzəriyyəsinin inkişafı da öz qarşılığını tapır və elmin. dövründə « türk dillərində yeni ümumi sovet leksik fondu. Əsas lüğət fondu – ədəbi dilin. də ehtiva edir və bunun nəticəsində lüğət tərkibi məzmunca.