Azrbaycan dili 2019di m qayda testi

This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Preview ( 5 questions) Show answers Question 1. This quiz is incomplete! 10 Questions Show answers. cü ildə çap edilmiş Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğətində təqribən 70, yeni çap edilən son orfoqrafiya lüğətində isə 105 min söz vardır. Ərdəm Qonurun etdiyi bir araşdırma nəticəsində; Türkiyə Türkcəsi ilə Azərbaycan Türkcəsindəki heyvan adlarının 37% iki ləhcədədə yazılış və məna baxımından eynidir. Sözlərin 25% - ində kiçik fərqlər olsa da,. See full list on az. Təqribi sayımlamalara görə, dünyada hazırda Azərbaycan dilində danışan 50 milyondan çox adam yaşayır. Azərbaycan dilinin sintaktik qanununa görə, bir qayda olaraq, mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər cümlə üzvü sonda, təyin təyin etdiyi sözdən qabaqda gəlir. Azərbaycan dilində sözyaradıcılığında əsasən morfoloji ( dəmirçi, üzümçü, təbliğatçı; dəmirçilik, üzümçülük, təbliğatçılıq; dolça, qazança, otluq, meşəlik; qaldırıcı, endirici; sevinc, gülünc; yav. 6ci Sinif Azerbaycan Dili Testlerinin CavablarI | BEST| Download ⚹ ⚹ ⚹ DOWNLOAD ( Mirror # 1) 6ci Sinif Azerbaycan Dili Testlerinin CavablarI. â ketun ligi ä kı é Ê ku hı kí mı Ê igla nedir? CumhurbaŠı dili Türkç e Dergünce, cavablar â ç kümüz nedir.

 • Ömrüm hədərdi mp3

 • Ud musiqisi mp3

 • Azrbaycan dram teatrı viki

 • Fövqəladə hallarda zamani istifadə olunan xüsusi texniki vasitələr pdf

 • Azrbaycan musiqi mp3


 • Video:Testi qayda dili

  Qayda testi dili

  BÄ EÊ° îºÑ Ѫ ENlı Ê° Ä’ k AlÄ Ä aÊ kd. Sinif Fizika Test Cavablari. Azərbaycan dili 1937- ci ilə qədər türki, türk dili, rus dilində yazılmış əsərlərdə isə " tatar dili", " Qafqaz tatarlarının dili" adlandırılmışdır. Azərbaycan dili, dövlət sənədlərdə və yazılı ədəbiyyatda aşağıdakı formalarda qeyd olunmuşdu: 1. 20- ci əsirdən öncəki yazılı ədəbiyyatı nəzərə alsaq, Xaqani Şirvani, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Aşıq. Nov 05, · Müəyyən miqdar sayını göstərin. a) On c) xeyli b) yüzlərlə d) az 2. Sayn isimlə ortaq olan əlamətini seçın. Əşya ilə bağlı olması 2. Eyni cümlə üzvü olması 4. Əsas nitq hissəsi olması a) 3, 4 b) 2, 3 c) 1, 4 d) 1, 3.

  Doğru cavab 1- A 2- C. Play this game to review Other. Azərbaycan əlifbasının ilk və son hərfi hansıdır? Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşuna əsas ( isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel) və köməkçi ( qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida) nitq hissələridaxildir. Azərbaycan dili, fərqli bölgələrə yayılması və oradakı mədəniyyətlərlə toqquşması səbəbi ilə tarix boyunca fərqli əlifbaları işlədərək qələmə alınmışdı. İşləndiyi sahələrlə bağlı olaraq, Azərbaycan ədəbi dili dörd əsas üslubu özündə birləşdirir: işgüzar, mətbuat, bədii və elmi üslub. Ədəbi dilin müasir mərhələsində bu üslubların hamısı yüksək dərəcədə inkişaf etmişdir. Ölkənin siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni həyatında baş verən böyük dəyişikliklər müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində terminlər. Azərbaycan dilinin fonem tərkibində 15 sait və 25 samit səs vardır. Bu 40 səs Azərbaycan əlifbasında 32 hərf ilə təmsil edilir. Dec 19, · Dilimizdeki nitq hisseleri esas elametlerine göre iki növe bölünür: esas nitq hisseleri, kömekçi nitq hisseleri. esas nitq hisselerinin iki esas seciyyevi xüsusiyyeti var. Müsteqil leksik mena daşıyaraq, eşyanı, elameti, miqdarı, hereketi ve s. Cümle üzvü vezifesinde işlenir.

  Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin oğuz qoluna daxildir. Oğuz qrupundakı başqa dillər türk, türkmən və qaqauzdilləridir. Dillərin yaranması, ağacın qol- budağa ayrılmasına bənzətmə yolu ilə nümayiş etdirilə bilər. Örnək üçün, əski türk dili 5- ci və 10- cu əsirlər arasında oğuz dilinə, qıpçaq dilinə və qarluq dilinə ayrılır. Sonra isə bu dillər də. Dilimizin uzun formalaşma tarixi aşağıdakı dövrlərə bölünə bilər: 1. əski dövr ( V– X əsrlər) : əski türk dilinin formalaşması, türk əlifbasının yaranması, Orxun abidələrininucaldılması ilə türk yazı tarixinin başlanması. orta dövr ( X– XIV əsrlər) : Oğuz ağızların əski türk dilindən ayrılması, o şivələr əsasında oğuz ədəbi və yazı dilinin formalaşmas.